0916 770 880

Khu biệt lập phong cách resort hàng đầu Bình Dương

Mặt bằng

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG LIÊN KHU 01

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 8.3m x 18m

Diện tích đất: 125.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 342.92 m2

02

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

03

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

04

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

05

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

06

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

07

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

08

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 296.24 m2

10

Kích thước: 9.5m x 18m

Diện tích đất: 164.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 298.78 m2

11

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

12

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

13

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

14

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

15

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

16

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

17

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

18

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

19

Kích thước: 6.8m x 18m

Diện tích đất: 117.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 223.82 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 02

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Xem mẫu nhà

02

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

03

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

04

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

05

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

06

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

07

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

08

Kích thước: 5m x 17.1m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

09

Kích thước: 5m x 17.2m

Diện tích đất: 85.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

10

Kích thước: 5m x 17.3m

Diện tích đất: 85.7m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

11

Kích thước: 5m x 17.4m

Diện tích đất: 86 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

12

Kích thước: 5m x 17.5m

Diện tích đất: 86.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

13

Kích thước: 5m x 17.6m

Diện tích đất: 87.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

14

Kích thước: 5m x 17.7m

Diện tích đất: 89.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

15

Kích thước: 5m x 18.5m

Diện tích đất: 91.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

16

Kích thước: 5m x 18.9m

Diện tích đất: 93.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

17

Kích thước: 5m x 19.3m

Diện tích đất: 95.4 m2

Diện tích sàn xây dựng: 239.04 m2

18

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 99.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 239.04 m2

19

Kích thước: 5m x 20.5m

Diện tích đất: 101.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 249.56 m2

20

Kích thước: 5m x 20.7m

Diện tích đất: 103 m2

Diện tích sàn xây dựng: 254.04 m2

21

Kích thước: 5m x 20.7m

Diện tích đất: 103.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 249.56 m2

22

Kích thước: 5m x 20.4m

Diện tích đất: 102.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 247.32 m2

23

Kích thước: 11.7m x 20.4m

Diện tích đất: 230.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 327.19 m2

24

Kích thước: 5m x 18.6m

Diện tích đất: 90.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

25

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 89.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

26

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 89.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

27

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 89.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

28

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 89.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

29

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 89.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

30

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

31

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

32

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

33

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

34

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

35

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

36

Kích thước: 5m x 18.1m

Diện tích đất: 90.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

37

Kích thước: 5m x 18.2m

Diện tích đất: 90.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

38

Kích thước: 5m x 18.3m

Diện tích đất: 90.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

39

Kích thước: 5m x 18.3m

Diện tích đất: 91.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

40

Kích thước: 5m x 18.4m

Diện tích đất: 91.4 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

41

Kích thước: 5m x 18.4m

Diện tích đất: 91.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

42

Kích thước: 5m x 18.4m

Diện tích đất: 91.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

43

Kích thước: 5.5m x 18.4m

Diện tích đất: 98.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 238.36 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 02A

01 02 03 04

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 5m x 17.9m

Diện tích đất: 147.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.11 m2

02

Kích thước: 5m x 21.3m

Diện tích đất: 97.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

03

Kích thước: 5m x 24.6m

Diện tích đất: 114.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 249.56 m2

04

Kích thước: 5m x 29.2m

Diện tích đất: 131.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 286.24 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 8.4m x 17m

Diện tích đất: 142.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 234.71 m2

02

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

03

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

04

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

05

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

06

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

07

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

08

Kích thước: 7.2m x 17m

Diện tích đất: 116.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 206.88 m2

09

Kích thước: 7.2m x 17m

Diện tích đất: 116.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 206.88 m2

10

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

11

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

12

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

13

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

14

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04m2

15

Kích thước: 5.8m x 17m

Diện tích đất: 99.7m2

Diện tích sàn xây dựng: 207.63 m2

16

Kích thước: 5.8m x 17m

Diện tích đất: 99.4 m2

Diện tích sàn xây dựng: 207.63 m2

17

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

18

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

19

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

20

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

21

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

22

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

23

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

24

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

25

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

26

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

27

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

28

Size: 5m x 17m

Area: 85 m2

GFA: 209.04 m2

29

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

30

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

31

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

32

Kích thước: 6m x 17m

Diện tích đất: 96.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 191.76 m2

33

Kích thước: 7.5m x 17m

Diện tích đất: 116.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 199.94 m2

34

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

35

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

36

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

37

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

38

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

39

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

40

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

41

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

42

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

43

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

44

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

45

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

46

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

47

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 203.44 m2

48

Kích thước: 5.8m x 17m

Diện tích đất: 99.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 206.88 m2

49

Kích thước: 5.8m x 17m

Diện tích đất: 98.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 206.88 m2

50

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

51

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

52

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

53

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

54

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

55

Kích thước: 5.5m x 17m

Diện tích đất: 94.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.91 m2

56

Kích thước: 5.5m x 17m

Diện tích đất: 94 m2

Diện tích sàn xây dựng: 219.60 m2

57

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

58

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 203.44 m2

59

Kích thước: 5m x 16.9m

Diện tích đất: 84.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

60

Kích thước: 5m x 16.8m

Diện tích đất: 83.2m2

Diện tích sàn xây dựng: 203.44 m2

61

Kích thước: 5m x 16.5m

Diện tích đất: 81.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

62

Kích thước: 9.4m x 16.2m

Diện tích đất: 140.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 253.23 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 8.4m x 17m

Diện tích đất: 122.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 219.22 m2

02

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

03

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

04

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

05

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

06

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 203.44 m2

07

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

08

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 203.44 m2

09

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

10

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.4 m2

Diện tích sàn xây dựng: 200.08 m2

11

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

12

Kích thước: 6.2m x 17m

Diện tích đất: 105.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 206.45 m2

13

Kích thước: 6.4m x 17m

Diện tích đất: 108.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 206.45 m2

14

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

15

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

16

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

17

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 205.68 m2

18

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

19

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

20

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

21

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

22

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

23

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

24

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

25

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

26

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

27

Kích thước: 5.7m x 17m

Diện tích đất: 87.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 197.84 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 7.2m x 17m

Diện tích đất: 112.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 200.04 m2

02

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

03

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

04

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

05

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

06

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

07

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

08

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

09

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 207.00 m2

10

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 207.00 m2

11

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

12

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

13

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

14

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

15

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

16

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

17

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

18

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

19

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

20

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

21

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

22

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

23

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

24

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

25

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

26

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

27

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

28

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

29

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

30

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

31

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

32

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

33

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

34

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

35

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

36

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

37

Kích thước: 12.1m x 17m

Diện tích đất: 184.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 302.63 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 8.2m x 17m

Diện tích đất: 127.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 244.39 m2

02

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

03

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

04

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

05

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

06

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

07

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

08

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

09

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

10

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

11

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

12

Kích thước 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

13

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

14

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

15

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

16

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

17

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

18

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

19

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

20

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

21

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

22

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

23

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

24

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

25

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

26

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

27

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

28

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

29

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

30

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

31

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

32

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

33

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

34

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

35

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

36

Kích thước: 8.6m x 17m

Diện tích đất: 136.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 244.39 m2

37

Kích thước: 9.6m x 17m

Diện tích đất: 157.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 263.76 m2

38

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

39

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

40

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

41

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

42

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

43

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

44

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

45

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

46

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

47

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

48

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

49

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

50

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

51

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

52

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

53

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

54

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

55

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

56

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

57

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

58

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

59

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

60

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

61

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

62

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

63

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

64

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

65

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

66

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

67

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

68

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

69

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

70

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

71

Kích thước: 5m x 17m

Diện tích đất: 85 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

72

Kích thước: 9.7m x 17m

Diện tích đất: 158 m2

Diện tích sàn xây dựng: 263.76 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 07

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 11m x 15.2m

Diện tích đất: 161.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 272.36 m2

02

Kích thước: 5m x 15.2m

Diện tích đất: 75.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 196.59 m2

03

Kích thước: 5m x 14.9m

Diện tích đất: 73.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 193.59 m2

04

Kích thước: 5m x 14.5m

Diện tích đất: 71.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 185.22 m2

05

Kích thước: 5m x 14.2m

Diện tích đất: 69.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 183.34 m2

06

Kích thước: 5m x 13.8m

Diện tích đất: 68.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 175.50 m2

07

Kích thước: 5m x 13.4m

Diện tích đất: 66.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 169.36 m2

08

Kích thước: 5m x 13.1m

Diện tích đất: 64.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 160.46 m2

09

Kích thước: 5m x 12.7m

Diện tích đất: 62.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 157.84 m2

10

Kích thước: 5m x 12.4m

Diện tích đất: 61 m2

Diện tích sàn xây dựng: 157.84 m2

11

Kích thước: 7m x 16m

Diện tích đất: 100.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 193.74 m2

12

Kích thước: 5m x 16m

Diện tích đất: 80 m2

Diện tích sàn xây dựng: 197.42 m2

13

Kích thước: 5m x 16m

Diện tích đất: 80 m2

Diện tích sàn xây dựng: 197.42 m2

14

Kích thước: 5m x 16m

Diện tích đất: 80 m2

Diện tích sàn xây dựng: 197.42 m2

15

Kích thước: 6.5m x 16m

Diện tích đất: 96 m2

Diện tích sàn xây dựng: 194.66 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 07A

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

02

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

03

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

04

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

05

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

06

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

07

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

08

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

09

Kích thước: 5m x 15m

Diện tích đất: 75 m2

Diện tích sàn xây dựng: 182.42 m2

10

Kích thước: 11.9m x 15m

Diện tích đất: 172 m2

Diện tích sàn xây dựng: 254.61 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 08

01 02 03 04 05 06 07

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 6.3m x 17.5m

Diện tích đất: 101.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 203.99 m2

02

Kích thước: 5m x 17.5m

Diện tích đất: 87.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

03

Kích thước: 5m x 17.4m

Diện tích đất: 86.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

04

Kích thước: 5m x 17.3m

Diện tích đất: 86.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

05

Kích thước: 5m x 17.2m

Diện tích đất: 86.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

06

Kích thước: 5m x 17.1m

Diện tích đất: 85.8 m2

Diện tích sàn xây dựng: 209.04 m2

07

Kích thước: 7m x 17.1m

Diện tích đất: 103.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 204.62 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 8.5m x 20m

Diện tích đất: 158 m2

Diện tích sàn xây dựng: 272.59 m2

02

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

03

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

04

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

05

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

06

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

07

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

08

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

09

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

10

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

11

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

12

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

13

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

14

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

15

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

16

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

17

Kích thước: 6m x 20m

Diện tích đất: 111.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 229.44 m2

18

Kích thước: 6m x 20m

Diện tích đất: 111.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 229.44 m2

19

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

20

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

21

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

22

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

23

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

24

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

25

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

26

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

27

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

28

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

29

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

30

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

31

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

32

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

33

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

34

Kích thước: 5m x 20m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.32 m2

35

Kích thước: 6m x 20m

Diện tích đất: 113.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 228.03 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 10.4m x 18m

Diện tích đất: 174.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 289.32 m2

02

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

03

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

04

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

05

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

06

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

07

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

08

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

09

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

10

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

11

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

12

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

13

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

14

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

15

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

16

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

17

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

18

Kích thước: 6m x 18m

Diện tích đất: 99.7 m2

Diện tích sàn xây dựng: 213.68 m2

19

Kích thước: 6m x 23m

Diện tích đất: 131.5 m2

Diện tích sàn xây dựng: 230.82 m2

20

Kích thước: 5m x 22.6m

Diện tích đất: 114 m2

Diện tích sàn xây dựng: 279.27 m2

21

Kích thước: 5m x 22.1m

Diện tích đất: 111.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 279.27 m2

22

Kích thước: 5m x 21.6m

Diện tích đất: 109.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 271.71 m2

23

Kích thước: 5m x 21.2m

Diện tích đất: 107 m2

Diện tích sàn xây dựng: 266.85 m2

24

Kích thước: 5m x 20.7m

Diện tích đất: 104.06 m2

Diện tích sàn xây dựng: 258.21 m2

25

Kích thước: 5m x 20.2m

Diện tích đất: 102.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 254.79 m2

26

Kích thước: 5m x 19.8m

Diện tích đất: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 244.71 m2

27

Kích thước: 5m x 19.3m

Diện tích đất: 97.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 241.29 m2

28

Kích thước: 5m x 18.8m

Diện tích đất: 95.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 231.21 m2

29

Kích thước: 5m x 18.4m

Diện tích đất: 92.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 227.79 m2

30

Kích thước: 5m x 17.9m

Diện tích đất: 90.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 217.71 m2

31

Kích thước: 5m x 17.4m

Diện tích đất: 88.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 214.29 m2

32

Kích thước: 5m x 17.4m

Diện tích đất: 85.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 204.21 m2

33

Kích thước: 5m x 16.5m

Diện tích đất: 83.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 200.79 m2

34

Kích thước: 5m x 16m

Diện tích đất: 81.3 m2

Diện tích sàn xây dựng: 190.76 m2

35

Kích thước: 5m x 15.6m

Diện tích đất: 78.9 m2

Diện tích sàn xây dựng: 187.34 m2

36

Kích thước: 5m x 15.1m

Diện tích đất: 76.6 m2

Diện tích sàn xây dựng: 187.34 m2

37

Kích thước: 7.2m x 15.1m

Diện tích đất: 101.2 m2

Diện tích sàn xây dựng: 190.95 m2

MẶT BẰNG LIÊN KHU 11

01 02 03 04 05 06 07 08

Xem mẫu nhà

01

Kích thước: 5.6m x 18m

Diện tích đất: 101.1 m2

Diện tích sàn xây dựng: 249.89 m2

02

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

03

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

04

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

05

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

06

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

07

Kích thước: 5m x 18m

Diện tích đất: 90 m2

Diện tích sàn xây dựng: 224.04 m2

08

Kích thước: 8.6m x 18m

Diện tích đất: 147 m2

Diện tích sàn xây dựng: 274.63 m2

Xem mẫu nhà

Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin

Add to Home Screen

https://www.thestandard.vn/
https://www.thestandard.vn/catalog/view/theme/